Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Ik ga akkoord

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Het Grootste Terras van Nederland BV (hierna te noemen: “HGTVN”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door HGTVN georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door HGTVN voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor) verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)-uitvoeringen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 HGTVN kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. De klant wordt tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat HGTVN dit op de website www.hetgrootsteterrasvannederland.nl zal melden. Als de klant niet binnen 14 dagen aan HGTVN schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.6 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen HGTVN en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij HGTVN heeft gekocht dan wel een door HGTVN ingeschakeld (voor)verkoopadres, danwel via het ticketsysteem bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege HGTVN verstrekt document of een door of vanwege HGTVN verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van HGTVN. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. HGTVN mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). HGTVN is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door HGTVN dan wel een door HGTVN ingeschakeld (voor)verkoopadres, danwel via het ticketsysteem, verstrekt toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. HGTVN kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.7 De klant is verplicht om na aankoop/bestelling het toegangsbewijs op naam te zetten van zichzelf (personaliseren) en
als de klant meer dan één toegangsbewijs heeft gekocht/besteld, is de klant verplicht om de overige toegangsbewijzen op naam te zetten van de betreffende persoon aan wie hij het betreffende toegangsbewijs ter beschikking stelt (personaliseren), voordat hij een geldig toegangsbewijs, c.q. geldige toegangsbewijzen ontvangt. De klant ontvangt van HGTVN een bericht zodra het toegangsbewijs, c.q. toegangsbewijzen op naam gezet kan (kunnen) worden. Voor het op naam zetten, zijn de volgende gegevens nodig: voornaam, achternaam, e-mailadres en woonplaats. Toegangsbewijzen die niet zijn gepersonaliseerd door de klant zijn ongeldig en verschaffen geen toegang tot het evenement. De doorverkoop van toegangsbewijzen wordt hiermee bestreden. HGTVN is gerechtigd om van het bepaalde in dit lid af te wijken.

 

Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken. Van dit verbod is uitsluitend uitgezonderd de verkoop van toegangsbewijzen via het ticket exchange platform als bedoeld in artikel 1.1.

3.2 De klant is jegens HGTVN gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

3.3 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens HGTVN voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.4 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan HGTVN verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van HGTVN om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

 

Artikel 4 – Overige verplichtingen van de klant
4.1
De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om HGTVN onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

4.4 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.5 Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.8 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van HGTVN, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

4.9 Het is niet toegestaan om op basis van valse of onjuiste persoonsgegevens een toegangsbewijs te kopen/bestellen.

De klant die één of meerdere toegangsbewijzen koopt/bestelt, is verplicht om zichzelf en degenen aan wie hij de toegangsbewijzen ter beschikking stelt, op eerste verzoek van HGTVN te identificeren door een kopie van een geldig identiteitsbewijs van zichzelf en van bedoelde personen per e-mail aan HGTVN te verstrekken. De persoonsgegevens op het identiteitsbewijs van de klant dienen overeen te komen met de persoonlijke accountgegevens waarmee de klant de toegangsbewijzen heeft gekocht/besteld.

Indien de klant aan enige verplichting als hiervoor bedoeld niet binnen 14 dagen na ontvangst van het verzoek van HGTVN heeft voldaan, heeft HGTVN het recht om de toegangsbewijzen niet te laten gelden, de overeenkomst te ontbinden en/of de klant, althans houder van het betreffende toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor de toegangsbewijzen (waaronder mede begrepen servicekosten) aan HGTVN, al dan niet via een (voor)verkoopadres of het ticket exchange platform, heeft voldaan. Ook houders van ongeldige toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins. Voor het bepaalde in dit artikel geldt dat de klant bij het verstrekken van de identificatie het Burgerservicenummer, handtekening en pasfoto dient af te schermen (eventueel via de KopieID app). Zodra de identiteit is gecontroleerd, worden de door HGTVN verkregen documenten en de daaruit verkregen persoonsgegevens onmiddellijk door HGTVN verwijderd. AAA behoudt het recht om op een andere wijze de identiteit van de klant vast te stellen.

 

Artikel 5 – Rechten van HGTVN

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is HGTVN gerechtigd de koop te ontbinden of de klant, althans houder van het betreffende toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder mede begrepen servicekosten) aan HGTVN, al dan niet via een (voor)verkoopadres of het ticket exchange platform, heeft voldaan. Ook houders van ongeldige toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

 5.2 HGTVN behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien HGTVN dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is HGTVN gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De artiest of (als de artiest daarom verzoekt) HGTVN is gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

 

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera heeft HGTVN het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren. HGTVN zal in het geval van slecht weer, het terras naar een overdekte ruimte verplaatsen.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door HGTVN wordt geannuleerd, zal HGTVN uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door HGTVN wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor) verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid HGTVN
7.1
HGTVN is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan HGTVN toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen HGTVN is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van HGTVN.

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat HGTVN geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 HGTVN zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

7.4 HGTVN is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.5 HGTVN is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

 

Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1 HGTVN verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Ons privacy statement is beschikbaar via www.agentsafterall.n.

8.2 HGTVN gebruikt persoonsgegevens om u te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning. Zo kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw registratie voor een evenement te bevestigen of u van informatie te voorzien over toekomstige evenementen. Wanneer u ons gegevens over vrienden verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die u van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze vrienden voordat u gegevens over hen met ons deelt. Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is. Wij kunnen gegevens die we van u krijgen combineren met gegevens over u die we krijgen van derden, ook voor het analyseren van klantgedrag. Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons klantenbestand in het algemeen te verbeteren.

8.3 HGTVN kan uw gegevens delen met derde partijen voor de hierboven genoemde doeleinden.

 

Artikel 9 – Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en HGTVN bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen HGTVN en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter. HGTVN is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

 

 

 

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×